آموزش مشاهده لیست بدهکاران / بستانکاران نرم افزار حسابداری فروشگاهی مکسوس

برای مشاهده لیست بدهکاران / بستانکاران مسیر زیر را دنبال کنید

گام های زیر بر روی عکس نمایش داده شده است

۱ – به منوی گزارشات بروید
۲ – در قسمت مشتریان و طرف حساب ها بر روی گزینه لیست بدهکاران / بستانکاران کلیک نمایید

پنجره لیست بدهکاران / بستانکاران نمایش داده خواهد شد

گام های زیر بر روی عکس نمایش داده شده است

۱ – برای مشاهده لیست بدهکاران گزینه لیست بدهکاران و برای نمایش لیست بستانکاران گزینه لیست بستانکاران را انتخاب نمایید
۲- در قسمت فیلتر نام مشتری / طرف حساب را وارد نمایید
۳ -در این قسمت می توانید گروه مشتریانی که تمایل به نمایش لیست بدهکار/بستانکار آنها هستید را انتخاب نمایید
۴ -در این قسمت می توانید میزان حداقل مبلغی که تمایل به نمایش لیست بدهکار/بستانکار آنها هستید را انتخاب نمایید
۵ –در این قسمت می توانید میزان حداکثر مبلغی که تمایل به نمایش لیست بدهکار/بستانکار آنها هستید را انتخاب نمایید
۶ – برای نمایش لیست بر روی گزینه با آیکون چاپگر کلیک نمایید